من مساله ای ساده هستم

 

 

حل میشوم،

 

 


روزی در آغوشت......،