یعنی لعنت بر من اگه دیگه ریشامو بزنم

امروز بعد ه ماه یکم به خودمون رسیدیم

رفتم بیرون دختره از تو ماشین اومده بیرون برا من بوس پرت میکنه. خنثی

یعنی شدیم سوژه خنده عام و خاص

شانس اوردیم قیافه ندارم وگرنه....استرس