عشق همه چیز را به هم نزدیک می کند ...

گاهی حرف های تو از دهان من بیرون می آیند


گاهی دست های من از جیب های تو ...