چه حسه خوبیه شبا موقع خواب عشقت سرشو بذاره رو دستای مردونت

با موهاش بازی کنی، چشماشو ببوسی، آروم آروم تو بغلت خوابش ببره

ولی تو هنوز بیداری…

دوست داری فقط نگاش کنی، همینطوری که داری نگاهش میکنی، اشکات سرازیر بشه

تو دلت پیش خودت بگی”نباشی… میمیرم