بادی که بوی پیرهنت را میاورد


ده درصدش هواست ، نود درصدش شراب !


ببین چقدر در هم حل شده ایم


تو قهوه میخوری


من خوابم نمی برد . . .