از داغی عاشقانه های مکرری


که برایت می نویسم

 

 قلمم آب می شود