زیاده خواه نیستم !

جاده ی شمال.. یک کلبه ی جنگلی..

یک میز کوچک چوبی با دو تا صندلی..

کمی هیزم.. کمی آتش.. مه جنگلی..

کمی تاریکی محض.. کمی مستی.. کمی مهتاب..

و بوی یـار.. و بوی یـار.. و بوی یـار...!

من صَبورم...

صَبورِ...

صبورِ...

صبور...

اما دلتنگی های من چه میدانند که صبر چیست