وقتی واژه هایم ته می کشند

زبان چشم هایم کافی ست

در فنجان زمان

کمی سکوت حل میکنم

کمی من

کمی تو

نسیم

باران

بوسه

عشق

لبخند

عصاره ی آرامش

نوش جانمان ...