یعنی اگه من دوم عید تو خونه سکته کرده بودم 12 فروردین جنازه متعفنم پیدا می شد بس که جای خاالیم حس میشد

این گوشی لا مصب ما هم که زنگ نمی خوره والاااانیشخند