داشتیم اهنگ گوش میدادیم

زن عموم گفت چرا خواننده ها همش واسه مریم و لیلا شعر میخونن؟؟؟؟؟؟؟


واسه من که اسمم اعظمه ترانه نمیخونن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دخترشم خیلی جدی گفت:

چرا اتفاقا داریم یکی هست که میگه اعظم رو بر نگردون پریشونم پریشون!!!!!!!!!!!

(ازم رو بر نگردون.پریشونم پریشون)