هیچ چیز جای ِ خودش نیست ـ !

یکی بی دل است . . .

دیگری دو دل !

یکی هم اینجــا بی تو . . . دل توی ِ دلش نیست.