زمستان نیست

دلتنگی توست که می لرزاند چهارستون دلم را

این بهار

یک اتفاق خوب کم دارد

رخ بده...!