خیلی سخته که بخوای با آب خوردن بغضت رو بفرستی پایین ، 

 اما یه دفعه اشک از چشات جاری بشه ...

 خیلی سخته که کسی رو دوست داشته باشی، اما ندونه ...

 خیلی سخته که دوسش داشته باشی ، اما نتونی باهاش

 بمونی ...

 خیلی سخته که ازت بپرسه : حاضری باهام بمونی ؟!

  و تو با اینکه آرزویی جز این نداری ، 

 فقط بخاطر خودش مجبور باشی بگی : نه ...

  خیلی سخته که عزیزترین کست ازت بخواد فراموشش کنی ...

 خیلی سخته که عشق رو از نگاه کسی بخونی ، اما نتونه بهت

بگه