واژه هایی که عاشقانه می شوند....

و یکی می خواند و چه دردآور است....

عاشقانه هایی که می نویسی جزاو....

همه را به یاد عشقشان بیندازد....

و تو....

همچنان بنویسی بدون اینکه در یاد کسی باشی....

 

در دست های چه کسی اسراف می شوی تو؟

اکنون که من به ذره ذره ات محتاجم!