روز هـآیــَم رآ

 

 

خیــآبـآטּ هـآی ایـטּ شـَهر گرفتـﮧ انـد،

 

 

و شـَب هـآیـَم را خواب هـآے تــو

 

 

بیـولوژے هـَم نخوانـده بـآشے

 

 

میفـَهمے چـﮧ مرگـَم است !