عاشقم...

عاشق آن "میم"

که می آید آخرِ عزیز...

و مرا می کند مالِ تـــــــو ...!