یک روز دست بر ســـــــرم کشیـــــــد...

یک روز دست از ســـــــرم کشیـــــــد...

هنـــــــوز دستش را دوست دارم... .