چــــــــــایت را تلــــــــخ ننـــــــــوش،

کافیســـــــــــــــت صــــــــــــدایم کنی…

تا تمام قــــــــــندهای دلــــــــــم را برایت آب کـــــــــــــــنم…