ساکت نیستم

لب هایم هم نسوخته است

تنها تمام ِ من تاول زده از آشی که نخورده ام

 

آرام تر سکـــــوت کن

صداى بى تفاوتى هایت آزارم مى دهــــد