خوشبختی رنگین کمان لبخند توست !

 

که.... با هر ترنم باران شکل می گیرد!

 

«فقط خوشحال باش»

 

من اشک آسمان را در می آورم!