کاش می شد

فقط ، "تو" را داشته باشم...

خدا هی بپرسد:

خب ، دیگر چه؟

من بگویم:

هیچ! همین کافیست...!