شاید خیلی مرد نباشم اما

 

حرفم یکی ست:

 

" تو "...!!!

 

بدون زن


مردانگی مرد


شایعه ای بیش نیست...