آنقدرها هم..

 

روی وقار من حساب نکن…

 

قطب زمین هم که باشم..

 

تورا که میبینم..

 

یخ هایم آب می شود…