مردی که دوست‌اش داری را به من معرفی کن


تا به او عاشق تو بودن را بیاموزم


مهم نیست آن مرد من نیستم


مهم این است؛ کسی کمتر از «عشــق» به تـو نگوید!