شعر…   صدای نفس های توست !

  وقتی سر بر سینه ام میگذاری

  و کلمات

  گورشان را گم میکنند!