کـسـی چـه مـی دانــد ؟ ! 

 شاید روزی بیاید که حال من هم خوب شود …

 هــوا خـــوب شـــود …

 عــشــق خــوب شــود …


 و تـــــو …


 خــــوب مــن شـــوی ؟؟؟