به چشم هایت بگو …

آنقدر برای دلم  ….. رجز نخوانند …

من اهل جنگ نیستم …

شـــاعـــرم !

خیلی که بخواهم گرد و خاک کنم  …

شعری می نویسم  ، آنوقت

اگر توانستی …

مرا در آغوش نگیر …