مــَـرد است . . .

 

نه صورتش به ظریفی صورت شما زنهاست

 

نه پهنای دستانش قابل مقایسه با دستان کوچک شماست !

 

مــَرد است ، نمیتواند غم هایش را زیر رژ لب های رنگی پنهان کند . . .

 

نمیتواند دقایق دلتنگی اش را با بازی کردن موهای بلندش از یاد ببرد !

 

بغض هایش را در تاریکی میترکاند

 

تمام لاک و لوازم آرایش و عشوه های نرم و نازکت را با غرور سنگی اش عوض نخواهد کرد

 

شاید ته ریش قشنگ و یک دستی نداشته باشد یا چشمان زاغی اش دلت را بزند

 

اما غرور مردانه اش دل زن را به وسوسه می اندازد