تمــاشای عـــشقبازی ماه و ســتاره
در امتداد این شــب های طولانیــ

دیــوانه ام می کنــد

بی''تـــ ــو''

بیـــــــا