دیگه هیچ چیزی برام نمونده دنیا جز همین جونم که مونه کف دستت

این که چیزی نیست دیگه ته مونده هاشه  همینم ازم بگیرش ناز شصتت

چرا این ابر سیاه بی کسی سایه هاش رو بخت تیره ی منه

چرا جز دلتنگی و دلواپس یدر خونم رو کسی نمیزنه....