بگذار مــردم هرچه دلشـــان مــےخواهد بگویند!

مــَن فقط از تــو مـے گویــَم

کـلـمـات را مـثل ِ گـلـبـرگ زیـر پـای تـو مـی‌ریـزم

کـه راه گـم نـکـنـی و بـر کـاغـذم بـمـانـی