الهی فندوق بشی سنجاب بشم گازت بگیرم

 

بعدش سمی باشی مسموم بشم برا ت بمیرمنیشخند