رقیــب مـــن ؛
.
بهشــت چشمــــاش مــــال تـــو

مــن تــو نگــــاش گــر میگیـــرم..
.
تـــو مهـــربــونــی شــو میخــــوای

مــن واســـه اَخمهــــــاش میمــــیرم..!!