می‌خواهم

گوش باد را بگیرم

که این همه در موهایت نپیچد

و با زندگی‌ام بازی نکند

تو هم کاری بکن

مثلا..!

دکمه‌ی پیراهن‌ات را ببند

مثلا

دامن‌ات را جمع کن

و فکرکن که پیاده‌رو خیس است ...!