عشقت را پنهان میڪنـی ڪه مردانگیت خـدشه دار نَشـود .

اخــــم میڪنـی ڪه مهربآنیت را پنهـــــان ڪنی،

مـــــرا " شُمــآ " خطاب میکی ڪه هوایـــی نشوم.

امـــا نمــیـدانـی !

نمـیـدانی ڪه چقـدر ایــن هـا به تـو می آینـد !

و مـَـن هر بار بیــــــشتر عاشقت می شوم.

کمــــی با من مهربان باش عزیزکم.

کمتر برنجان کسی را که عاشقانه دوســـت دارد...!!
 
مرا ببین ...!!!
 
صدایم کن ....!!!!