ایســــــتــــاده ام ...

 

بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود ... !

 

مـــن ،

 

همیــن جا ،

 

کنار قـــول هـایت ،

 

درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،

 

محـــــکم ایــستاده ام !!

♥ ۱۳٩٢/۱٢/۱۳ ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()