. برایت و ان یکاد میخوانم

و آیت الکرسی

این‌ها هم که نباشند سلامت خواهی ماند

نگاه عاشق دعاست