خسته ام

نه از راهی که آمده ام یا انتظاری که گاه امانم را میبرد !

خسته ام از تکرار ندیدنت

در قحطی تو چه دل خوشی دارند !

بیهوده می آیند و می روند این نفسهای من …