سبدکالام قطع بشه  اگه دروغ بگم

 

مورد داشتیم به دختره گفتن ارزوتو بگو:

.

.

.

اسم منو اوردهنیشخند

به همین برکت