مَـטּ بَـہـــــآنـہ میگیـرمْـ

و

تـو בهـآنَمْـ رآ

 
بـآ یـڪـ بـوســہ ببَنْـב..