هی غریبه...

 

رو کسی دست گذاشته ای که همه ی دنیای من است...  

 

بی وجدان آنقدر راحت به او نگو عزیزم