به نبودنت عادت کرده ام

 

اما

 

مشکل اینجاست که به بودنت کنار کسی جز خودم

 

عادت نمیکنم