یه وقت به سرت نزند! که شعرهایم را بتکانی…
چرا که رسوا خواهم شــــــــــــد…!
و همه خواهند دید!!

لحظه لحظه تــــــو را در میان واژه هایم!!!