دور نـــــــرو بیـــــــا کنار دلـــــــم

 

من غیر از اینهـــــــا که مینویســـــــم . . .

 

نـــــــوازش هـــــــم بلدم . . . !