عرصه جولان آدم ها…

که مدام در حرکتند و در شتاب…

 آدم هایی که می دوند برای زنده ماندن… برای چند ساعت و چند ثانیه بیشتر ماندن…

می دوند برای رسیدن به چیزهای بیشتر…

 

اما درست آن موقع که می خواهند از آن لذت ببرند..

 دیر می شود… و باید رفت… می رود بی آن که

 

کاش در عبور همین ثانیه ها و در میان دویدن همین آدمها، به فکر قدم زدن باشیم…

 قدم زدن برای زندگی…

 

 برای زندگی کردن....