آن چیزی که تنگ شده

دل است برای تو و جهان است برای من

جایی باید باشد

غیر از این کنج تنهایی تا آدم گاهی آنجا جان بدهد

مثلا آغوش تو جان می دهد برای جان دادن