دیدَنــ عَکسَتـــ تَمآمِــ سَهمِــ مَنــ اَستـــ

 

اَز تــــ♥ــو...

 

آنــ رآ هَمـــ جیرهـــ بَندیـــ کَردَمـــ

 

 تـــآ مَبـــادآ

 

تَوقُعَشـــ زیـــآد شَـــوَد

 

دِلـ♥ــ رآ میگویَمـــ

 

خُبـــ دِلـ♥ــ اَستـــ دیگَــــر

 

مُمکِنـــ اَستـــ فَـــردآ خودَتـ♥ــ رآ اَز مَنـــ بِخوآهَـــد