ببخش بانو....

 

نمیدانستم "غم های مردانه ام" برای

 

"شانه های ظریفت"

 

اینگونه سنگینند