مدتهاست چهره ات را
عاشقانه در ذهنم نقاشی میکنم

کارم را خوب بلدم


هیـــــــــــــس
بین خودمان باشد


بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام . . .