بلند شـــــــو

و همراه کلاغ قصـــــــه ها به خـــــــانه ام بیـــــــا

 

اینجـــــــا یکی از بودهـــــــای قصه ســـــــال هاست

 

چشـــــــم انتظار آن یکی نبـــــــود نشسته است